Confraria de Pescadors

Confraria de Pescadors

Confraria de Pescadors
Confraria de Pescadors

La Confraria de Pescadors de l’Ametlla de Mar fou constituïda l’any 1891 amb el nom de Societat de Sant Pere.

Era, en principi, una societat gremial i que s’ha anat adequant als canvis polítics i econòmics de la Societat.

Des de la II República fins acabada la Guerra Civil van haver dues institucions, la Societat de Sant Pere (dretes) i el Pòsit de Pescadors (esquerres).

En acabar la Guerra Civil, el règim franquista les denomina Cofradías de Pescadores.

No obstant, amb els noms que s’han anat anomenant les Confraries de Pescadors són “Corporacions de Dret Públic”, que són òrgans de consulta i col·laboració amb les Administracions, i tenen per objecte la representació i defensa dels interessos dels pescadors i la comercialització i control dels productes de la pesca, atès que el peix no és un producte privat, sinó que, els recursos pesquers són de la societat, i que per pescar-los es necessiten llicències i normes que la Confraria, entre altres, ha de complir i fer complir.

La Confraria és paritària en els seus òrgans de govern, és a dir, la meitat d’aquest són armadors i l’altra meitat tripulants, atès que el sistema de retribució és a la part, i , per tant, totes les decisions i acords que es prenen en el sí de la Confraria afecten tant a l’economia de l’armador com a la del tripulant.

La Confraria administra la subhasta i és l’encarregada de cobrar al comprador i de pagar al pescador.

Tenim establert un sistema de pagament de la seguretat social que gestiona la Confraria en nom de totes les empreses.

Assessorem als confrares en matèries de la seva professió.

Localització

Moll Pesquer, sense número

Contacte

Telèfon+34977456712
Telèfon 2+34977493012
Correu electrònicadministracio@coframet.cat