Centre Social Tres Cales - Cala Forn

Centre Social Tres Cales - Cala Forn

Centre Social Tres Cales - Cala Forn
Centre Social Tres Cales - Cala Forn

S'ha obert al pú­blic el nou Cen­tre So­cial Ca­la­forn de Tres Cales, un equi­pa­ment pú­blic de ti­tu­la­ri­tat mu­ni­ci­pal, que està ubi­cat a la nova zona d'es­bar­jo i parc pú­blic entre l'Av. Tres Cales i el ca­rrer Martí Vidal de la ur­ba­nit­za­ció Tres Cales.

Localització

Avinguda Tres Cales

Contacte

Telèfon+34977456376